CEE COLLECT Slovakia nadväzuje na rozsiahle skúsenosti v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, a to získané v rámci skupiny BBH, CEE COLLECT GROUP alebo prostredníctvom ďalších spolupracovníkov. Za najvýznamnejšie skúsenosti v tejto oblasti vymáhania pohľadávok môžeme uviesť:

Vymáhanie klasifikovaných pohľadávok pre jednu s najväčších bank v Českej republike. Objem pohľadávok presahoval v nominálnej hodnote čiastku 10.000.000.000 Kč (slovom: desať miliárd korún českých).

Vymáhanie portfólia pohľadávok odkúpených od správcu konkurznej podstaty spoločnosti Union banka, a.s. „V likvidácii“. Jednalo sa o portfólio cca 3.000 pohľadávok zložených prevažne z pohľadávok voči fyzickým osobám z titulu spotrebiteľských úverov a bežných účtov. Objem pohľadávok činil cca 400 miliónov.

Vymáhanie cca 18.000 pohľadávok voči fyzickým osobám z titulu spotrebiteľských úverov a bežných účtov odkúpených od spoločnosti Česká sporiteľňa, a.s. v celkovej hodnote cca 900 miliónov.

Vymáhanie pohľadávok Deutsche Bank odkúpených od spoločnosti Konpo, Česká konsolidačná agentúra a Česká finančná. Celkový objem pohľadávok predstavoval cca 30 miliárd. Išlo prevažne o pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze.